CroppedImage

Vedtekter

Vedtekter for Flyte ble fastsatt i stiftelsesmøtet 25. april 2022.

Kap. 1. Navn og formål

§ 1. Navn mv.
Flyte er en landsdekkende, ideell forening.

§ 2. Formål
Formålet til Flyte er å forebygge drukning.

Foreningen skal være en aktiv og ledende pådriver i drukningsforebyggende arbeid.

Foreningen skal særlig arbeide for å gjennomføre informasjonstiltak, kampanjer og opplæring innen drukningsforebygging som et ledd i en samordnet innsats mot drukningsulykker.

Kap. 2. Organisasjonsstruktur og medlemskap

§ 3. Organisasjonsstruktur
Flyte har følgende organisasjonsstruktur:

 • Årsmøte
 • Styre
 • Daglig leder
 • Valgkomite

§ 4. Inhabilitet
En tillitsvalgt i Flyte må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at den tillitsvalgte må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken, eller det foreligger andre særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til at den tillitsvalgte utelukkende vil ivareta Flytes interesser i saken.

§ 5. Medlemmer
Som medlemmer i Flyte kan opptas ideelle organisasjoner som har drukningsforebygging som del av sin virksomhet eller sitt formål. Beslutning om opptak av nye medlemmer fattes av styret og kan påklages til årsmøtet.

§ 6. Samarbeidspartnere
Flyte kan inngå avtaler med samarbeidspartnere som støtter foreningens virksomhet. Slike samarbeidspartnere skal ikke ha medlemsrettigheter eller medlemsforpliktelser.

§ 7. Kontingent
Medlemmene skal betale en årskontingent som fastsettes av styret. Medlemmer som ikke har betalt kontingent ved forfall, kan ekskluderes etter § 9. Medlemmet skal i god tid før forfall få varsel om forfallstidspunktet og konsekvensen av at kontingenten ikke betales i tide.

§ 8. Oppsigelse av medlemskap
Et medlem kan skriftlig si opp sitt medlemskap i Flyte med én måneds oppsigelsesfrist. Innbetalt kontingent betales ikke tilbake.

§ 9. Eksklusjon
Et medlem som:

 • Opptrer illojalt mot Flyte, eller
 • Opptrer vesentlig i strid med Flytes vedtekter eller vedtak eller alminnelige foreningsrettslige regler, eller
 • For øvrig opptrer til vesentlig skade for Flyte eller vesentlig opptrer i strid med Flytes interesser

kan ekskluderes fra foreningen. Eksklusjonen vedtas av styret etter at den det gjelder har fått skriftlig varsel med minst to uker frist til å forklare seg. Styret skal gi medlemmet skriftlig melding om eksklusjonen straks vedtak om eksklusjon er truffet. Eksklusjon kan påklages skriftlig til årsmøtet innen én måned etter at styret har gjort vedtak om eksklusjon.

Kap. 3. Årsmøtet

§ 10. Myndighet og sammensetning
Årsmøtet er den øverste myndighet i Flyte.

Årsmøtet skal bestå av én representant fra hvert medlem.

Bare representantene har stemmerett på årsmøtet. Hver representant har én stemme. Styreleder og daglig leder har møteplikt og talerett i årsmøtet, men ikke stemmerett. Styrets øvrige medlemmer har møterett og talerett.

Styret kan invitere andre til å delta på årsmøtet uten stemmerett. Årsmøtet skal vedta om de skal ha rett til å delta i møtet og om de i så fall skal ha talerett. Lederen av valgkomiteen har rett til å delta på årsmøtet uten stemmerett.

Årsmøtet kan fastsette nærmere regler for saksbehandlingen i årsmøtet, herunder ved valg.

§ 11. Ordinært årsmøte
Ordinært årsmøte skal normalt avholdes innen 1. juni hvert år. Årsmøtet kan avholdes fysisk eller digitalt etter styrets vedtak.

Ordinært årsmøte skal:

 1. a. godkjenne årsberetning og årsregnskap,
 2. b. vedta Flytes strategi og langtidsplan,
 3. c. vedta regler for tildeling av midler basert på forslag fra styret,
 4. d. velge medlemmer av styret,
 5. e. velge valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, og
 6. f. behandle eventuelle forslag om å endre vedtektene,
 7. g. behandle eventuelle forslag om valg av ny revisor,
 8. h. behandle saker som er fremmet av styret eller et medlem, og
 9. i. behandle andre saker som etter vedtektene hører under årsmøtet.

§ 12. Innkalling til årsmøte
Styret skal innkalle og forberede årsmøter i samråd med daglig leder.

De som etter § 10 har rett til å være representert på årsmøtet, skal varsles skriftlig om tidspunktet for årsmøtet senest åtte uker før det holdes. Saker som medlemmer ønskes behandlet på årsmøtet, må meldes skriftlig til daglig leder senest fire uker før møtedagen.

Styret foreslår dagsorden for årsmøtet. Skriftlig innkalling med dagsorden skal sendes årsmøtets medlemmer senest tre uker før årsmøtet skal avholdes.

Årsmøtet kan med alminnelig flertall vedta å ta opp en sak til drøfting selv om den ikke er ført opp på dagsorden, men kan ikke fatte vedtak i saker som ikke er ført opp på dagsorden med mindre alle medlemmene samtykker i det.

§ 13. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller minst en fjerdedel av medlemmene krever det for behandling av en bestemt sak. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes fysisk eller digitalt etter styrets vedtak.

Styret skal innkalle og forberede ekstraordinært årsmøte i samråd med daglig leder.

Styret foreslår dagsorden for ekstraordinært årsmøte. Skriftlig innkalling med dagsorden skal sendes årsmøtes medlemmer senest to uker før møtedagen.

Bestemmelsen i § 12 fjerde avsnitt gjelder tilsvarende for ekstraordinært årsmøte.

§ 14. Møteledelse og protokoll
Årsmøtet ledes av minst en møteleder som velges av årsmøtet.

Møteleder skal sørge for at det føres protokoll for årsmøtet. I protokollen skal årsmøtets vedtak tas inn. Protokollen skal angi antall avgitte stemmer, og hvor mange stemmer som ble avgitt for og mot det enkelte vedtak. Protokollen skal signeres av møteleder og av minst to andre personer valgt av årsmøtet.

§ 15. Flertallskrav mv.
En beslutning av årsmøtet krever flertall av de avgitte stemmer, med mindre et strengere flertallskrav følger av vedtektene. Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder slutter seg til.

Ved valg er den valgt som får flest stemmer, selv om ingen har fått et flertall av de avgitte stemmene. Står stemmetallet likt, avgjøres valget ved loddtrekning.

Kap. 4. Styret

§ 16. Sammensetning og funksjonstid
Styret skal bestå av styreleder og nestleder, ytterlige seks styremedlemmer og ett varamedlem.

Følgende medlemmer skal være representert i styret:

 1. a. Redningsselskapet
 2. b. Norges Livredningsselskap
 3. c. Norges Svømmeforbund
 4. d. Norges Padleforbund, og
 5. e. Den Norske Turistforening

Redningsselskapet skal være representert i styret med styreleder og ytterligere ett styremedlem.

Alle medlemmer i bokstav a til e skal utpeke sine kandidater til styrevervet. Hvert medlem skal utpeke minst én kvinne og én mann. Det er årsmøtet som formelt velger styremedlemmer, jf. § 11. Seks styremedlemmer skal velges blant personer som representerer medlemmene i bokstav a til e. De to øvrige styremedlemmene og varamedlemmet velges av årsmøtet basert på valgkomiteens innstilling. Styret skal sammensettes slik at det ivaretar Flytes behov for kompetanse, kapasitet, kontinuitet og mangfold. Det bør tilstrebes en styresammensetning som i så stor grad som mulig gjenspeiler sammensetningen og mangfoldet i befolkningen.

Hvert kjønn bør være representert med minst 40 prosent av styrets medlemmer.

Funksjonstiden for styrets medlemmer er to år.

Ingen kan være medlem av styret i mer enn fem perioder.

§ 17. Oppgaver og myndighet
Styret har det alminnelige ansvaret for foreningens forvaltning.

Styret skal holde seg orientert om Flytes økonomiske stilling og utvikling og sørge for at virksomheten, regnskapsføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal sørge for gjennomføring av årsmøtets vedtak.

Styret har ansvar for blant annet følgende saker:

 1. a. Utarbeide utkast til årsregnskap
 2. b. Fastsette styrets årsberetning
 3. c. Fastsette planer og budsjetter for virksomheten
 4. d. Treffe beslutning om tildeling av midler i samsvar med vedtatte regler
 5. e. Iverksette de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver
 6. f. Fastsette medlemskontingenten
 7. g. Behandle andre saker som etter vedtektene hører inn under styret

§ 18. Tilsynsansvar
Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelsen av Flyte.

Styret skal fastsette instruks for daglig leder.

§ 19. Representasjonsmyndighet (signatur)
Styret representerer Flyte utad og tegner foreningens firma. Styret kan gi:

 1. a. styreleder i fellesskap med et annet medlem av styret,
 2. b. styreleder i fellesskap med daglig leder, eller
 3. c. to medlemmer av styret i fellesskap

rett til å representere Flyte utad og tegne foreningens firma.

§ 20. Saksbehandling mv.
Styret skal behandle saker i møte, med mindre styreleder finner at saken kan behandles på annen betryggende måte. Hvert enkelt styremedlem og daglig leder kan kreve møtebehandling. Som møte regnes både fysisk og elektronisk møte.

Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører under styret. Hvert enkelt styremedlem og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker.

Styrebehandlingen ledes av styreleder eller nestleder, hvis leder har fravær. Er begge fraværende, velger styret møteleder.

Daglig leder har rett og plikt til å medvirke i styrets behandling av saker og til å uttale seg med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak eller daglig leder er inhabil etter § 4.

Styret kan fastsette styreinstruks som gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling.

§ 21. Beslutningsdyktighet og flertallskrav
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede eller deltar i saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken. Har et styremedlem forfall skal varamedlemmet gis anledning til å møte.

Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har stemt for, jf. § 20 tredje avsnitt.

§ 22. Protokoll
Det skal føres protokoll fra styremøter eller styrebehandling uten møte. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltagere og styrets beslutninger. Styremedlem eller daglig leder som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.

Protokollen skal signeres av alle styremedlemmer som deltok i styrebehandlingen.

Kap. 5. Daglig leder

§ 23. Tilsetting mv.
Flyte skal ha en daglig leder. Det hører under styret å tilsette og si opp daglig leder.

§ 24. Oppgaver og myndighet
Daglig leder står for den daglige ledelsen av Flytes virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig eller stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre om styret i det enkelte tilfelle har gitt særskilt fullmakt eller styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for Flyte. Daglig leder skal da snarest mulig underrette styret om saken.

Paragraf 5 om inhabilitet gjelder tilsvarende for daglig leder.

Kap. 6. Valgkomiteen

§ 25. Valgkomiteen
Valgkomiteen skal ha tre medlemmer og ett varamedlem med en funksjonstid på normalt to år.

Valgkomiteen skal overfor årsmøtet fremme forslag til:

 1. a. Medlemmer av styret
 2. b. Medlemmer av valgkomiteen, herunder leder

Årsmøtet fastsetter instruks for valgkomiteen.

Kap. 7. Vedtektsendringer og oppløsning

§ 26. Vedtektsendringer

Beslutning om å endre vedtektene treffes av årsmøtet. Vedtaket krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene.

Årsmøtets vedtak om å endre foreningens formål, jf. § 2, krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene og samtlige av følgende medlemmer:

 1. a. Redningsselskapet
 2. b. Norges Livredningsselskap
 3. c. Norges Svømmeforbund
 4. d. Norges Padleforbund
 5. e. Den Norske Turistforening

§ 27. Oppløsning av Flyte
Beslutning om å oppløse Flyte treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Årsmøtets vedtak om oppløsning krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer og minst fire av medlemmene som er nevnt i § 26 andre avsnitt, inkludert Redningsselskapet.

Flytes gjenværende midler skal etter nærmere bestemmelse av årsmøtet brukes til å videreføre Flytes formål eller et beslektet formål.

Vedtekter for flyte